Posts

ಮಹಾವಿಷ್ಣು ರೂಪಕಲ್ಪನ ಕಾವ್ಯವುಂ

Image
ಮಹಾವಿಷ್ಣು ರೂಪಕಲ್ಪನ ಕಾವ್ಯವುಂ ಕೇಶವನಾನಂದದ ರೂಪರಾಶಿಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಾಪಾರ ಚರಾಚರಾತ್ಮಂ ವಂದೇ ಗದಾಧರ ಮಹಾಸುರೂಪಂ ಸಾನಂದ ನಾರಾಯಣ ಪಾದಪದ್ಮಂ ||೧|| ಕ್ಷೀರಾಂಬುಧಿವಾಸ ಸುಶಾಂತ ಮೂರ್ತಿಂ ಬಾಳೆಂಬ ಮಾಯಾಜಗವೆಲ್ಲ ಕ್ಷೀರಂ ಅರ್ಥೈಸೆ ಮೂಲೋಕ ಮಹಾಂತ ಸತ್ಯಂ ಸಾನಂದ ನಾರಾಯಣ ಪಾದಪದ್ಮಂ ||೨|| ಪಾಲೆಂದು ಪಾಲಾಗಿರದೆಂಬ ಸತ್ಯಂ ಪಾಳಾಗಿ ಮೂರೇ ದಿನಕಾಯುನಾಶಂ ಕ್ಷೀರಾಂತರಾಳಂ ದಿಟದೇವವಾಸಂ ಸಾನಂದ ನಾರಾಯಣ ಪಾದಪದ್ಮಂ ||೩|| ಹೆಪ್ಪೆರೆದಾಗಂ ಮೊಸರಾಗಿ ಪಾಲುಂ ಬಾಳ್ಪುದು ನಾಕಾರು ದಿನಾಂತಕಂತಂ ಕ್ಷೀರಂ ದಧಿಯುಂ ಹರಿದೇವವಾಸಂ ಸಾನಂದ ನಾರಾಯಣ ಪಾದಪದ್ಮಂ ||೪|| ಮಂಥನವಂ ಮಾಡೆ ದಧಿಯನೀಗಂ ಉದ್ಭವವುಂ ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರಸಾರಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರೂಪಂ ನವನೀತಚೋರಂ ಸಾನಂದ ನಾರಾಯಣ ಪಾದಪದ್ಮಂ ||೫|| ಘೃತಸ್ವರೂಪಂ ವಸುದೇವದೇವಂ ಸಾಧಾರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಂ ಜಯನಾಮಮಂತ್ರಂ ಅರ್ಥೈಸೆ ಮೋಕ್ಷಂ ಜಗದಾದಿ ಲೋಕಂ ಸಾನಂದ ನಾರಾಯಣ ಪಾದಪದ್ಮಂ ||೬|| ಮಾಯಾಮನೋಹರನು ಆದಿಶೇಷಂ ಶೇಷತಲ್ಪಶಾಯಿ ಸುಯೋಗರೂಪಂ ನಾಗಸ್ವರೂಪಂ ಅರಿತಂದು ಬಾಳ್ಪುಂ ಸಾನಂದ ನಾರಾಯಣ ಪಾದಪದ್ಮಂ ||೭|| ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಾಧಿಕ ಕಠೋರ ಕಷ್ಟಂ ಪಾಶಸ್ವರೂಪಂ ಕಡುಕಷ್ಟವೆಲ್ಲಂ ಕಷ್ಟಂಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಖಾಂತ ಕಾಲಂ ದೃಷ್ಟಾಂತ ನಾರಾಯಣ ಪಾದಪದ್ಮಂ ||೮|| ಪೋರಾಡುತಂ ಜೀವನ ಜೀವನಾಂತಂ ಪೋರಾಟದಾ ರೂಪವಿರೂಪ ಶೇಷಂ ಶೇಷನದಾತಂಕಗಳಿಂಗತೀತಂ ಪ್ರಣಾಮಿ ನಾರಾಯಣ ಪಾದಪದ್ಮಂ ||೯|| ಶೇಷ ಸುಕಾ

ಆದಿಶಕ್ತಿ ರೂಪಕಲ್ಪನ ಕಾವ್ಯವುಂ

Image
ಆದಿಶಕ್ತಿ ರೂಪಕಲ್ಪನ ಕಾವ್ಯವುಂ ನಿರಾಕಾರ ಓಂಕಾರ ರೂಪಾದಿಯುಂ ಬಹೂವಾಗಲೆಂದೊಮ್ಮೆ ಮೂಲೋಕದಿಂ ಸುಶೋಭಿಪ ರೂಪಪ್ರಭಾಪುಂಜವುಂ ಅನಂತಾಣು ಜೀವಾಣು ರೂಪಾಂತರಂ ||೧|| ವಿಧಿ ಈಶ ಮಾಧವನಾ ದೇವಿಯುಂ ದುರ್ಗಾ ಶಾರದಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾ ರೂಪವುಂ ಸುರಾಧಿಪ ತಾರಾಜಗಂ ಪಾತಲಂ ಅನಾದಿಂ ಅನಂತಂ ಮಹಾಮಾಯೆಯುಂ ||೨|| ದಿಶೆಯೆಂಟು ಭುಜಂಗಳಾ ದೇವಿಯುಂ ಸಹಸ್ರಾರು ಲೋಕಂಗಳಾ ಕೇಶವುಂ ಇನಾಮಂಡಲಂ ಕೋಟಿ ನೇತ್ರಂಗಳುಂ ಅನಾದಿಂ ಅನಂತಂ ಮಹಾಮಾಯೆಯುಂ ||೩|| ವಸುಂಧರೆಯುಂ ದೇವಿ ಪಾದಂಗಳುಂ ನಭೋಕಾಯ ಕಾಯಂಗಳಂಗಾಂಗವುಂ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಆತ್ಮಂಗಳೇ ಕಾಯವುಂ ಅನಾದಿಂ ಅನಂತಂ ಮಹಾಮಾಯೆಯುಂ ||೪|| ನಿಜಜ್ಞಾನ ರೂಪಂ ಮಹಾಚಕ್ರವುಂ ಸಹಸ್ರಾರ ಉತ್ಥಾನದಾ ಕಾಯಕಂ ಸಹಸ್ರಾರು ಜೀವಂಗಳಾ ಮೋಚಕಂ ಅನಾದಿಂ ಅನಂತಂ ಮಹಾಮಾಯೆಯುಂ ||೫|| ಮಹಾಕಾಲ ರೂಪಂ ಮಹಾಶೂಲವುಂ ಮಹಾಲೋಕಪಾಲಂ ಕುಕಾಲಾಂತಕಂ ಸುಕಾಲಂ ಸುಲೋಕಂ ಸದಾಸುಂದರಂ ಅನಾದಿಂ ಅನಂತಂ ಮಹಾಮಾಯೆಯುಂ ||೬|| ಸುದಂಡಂ ಮನೋರೂಪ ನೀರಾಜನಂ ಮನೋಮಂದಿರಾಕಾರ ಸಾಕಾರವುಂ ಮನೋವಾಸಿ ಮೋಹಾಂತಕಾ ಲೀಲೆಯುಂ ಅನಾದಿಂ ಅನಂತಂ ಮಹಾಮಾಯೆಯುಂ ||೭|| ದುರಾಚಾರವುಂ ಚೇತನಾಘಾತಕಂ ನಿಶಾಕೂಪ ನಿಸ್ತೇಜ ಬೀಜಾಂಕುರಂ ಮದಾಂತಂ ನಿಶಾಂತಂ ಗದಾಘಾತವುಂ ಅನಾದಿಂ ಅನಂತಂ ಮಹಾಮಾಯೆಯುಂ ||೮|| ಮಹಾಂಡಾಂಡ ಬೀಜಂ ಮಹೋಂಕಾರವುಂ ಸುಶಂಖಾ ನಿನಾದಾದಿ ಆದ್ಯಂತವುಂ ಸಜೀವಂ ಸಚೇತಂ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿಯುಂ ಅನಾದಿಂ ಅನಂತಂ ಮಹಾಮಾಯೆಯುಂ ||೯|| ಮೃಗಾಧಿಪನುಂ ಶೂರಸೇನಾನಿಯುಂ ದೃಢಚ

ಧ್ಯಾನ ಕಾವ್ಯಂ

Image
ಧ್ಯಾನ ಕಾವ್ಯಂ ಗೌರೀಸುತಂ ಹರಿಹರಂ ಗಿರಿಜಾಲತಾಂಗೀಂ ಮುಂದಾಗಿ ಚಂದದೊಳು ಭಜಿಸಲಾದಿದೇವೀಂ ದುರ್ಗಾಂಬೆಯಾದಿಯಲಿ ವಂದಿಸಿ ಪಾದಪದ್ಮಂ ಹರ್ಷದೊಳುಂ ಪಿರಿದೊರ್ಣಿಪೆನುನಾ ಸುಕಾವ್ಯಂ ||೧|| ಈಶ್ವರಿಯಂ ನೆನೆದು ವಂದಿಸುತಾದಿಮಾತಾ ಸಿಂಗಾರವುಂ ತನುಮನಂ ನೆನೆದಾಗ ದೇವೀಂ ಗೋವಿಂದನಂ ಸುತಿಸಿ ಭಜಿಸುತಂ ಮಹಾತ್ಮಂ ಲೋಕಾದಿಲೋಕತಿಲಕಂಗೆನಸುಂ ನಮಸ್ತೇ ||೨|| ಮಾತಾಪಿತಂ ಪಿರಿಯರಂ ಅನುರಾಗದಿಂದಂ ಪಾದಾಂಬುಜಂ ಪಿಡಿದು ಯೋಗವನುಂ ಗಳಿಸಿಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಕುಲಾದಿಕುಲದೇವನ ನಾಮಪಾಡಿಂ ಈಶಂನಮಾಮಿ ಮನಸಾಮನಸಾದಿ ದೇವಂ ||೩|| ಉಲ್ಲಾಸದಿಂ ಗುರು ಸುಶಂಕರನಂ ಸುಪಾದಂ ವಂದಾರು ವಂದಿಸುತ ಭಕುತಿಯಿಂದಲೀಗಂ ಆದ್ಯಂತದಿಂ ಗುರು ಪದಾಂಬುಜಕೇಂ ನಮಾಮಂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯುಂ ಸುಮನದಿಂ ಗುರುದೇವದೇವಂ ||೪|| ದೇವಾದಿದೇವರನತಂ ಪದಪೂಜೆಯಿಂದಂ ದರ್ಶನವಂ ಪಡೆಯುತಂ ಗುರುಪಾದಪದ್ಮಂ ಶ್ರೀರೂಪವುಂ ಗುರುಮುಖಂ ಗುರುವಾದಿಪೂಜ್ಯಂ ವಂದೇ ಗುರುಂ ಗುರುಪದಂ ಗುರುರಾಮಚಂದ್ರಂ ||೫|| ಪೂಜ್ಯವಿವಂ ಮಮತೆಯುಂ ಮಮತಾಮಯೀಯುಂ ಮಾತಾ ಮಧುರಮನ ಮಾಲಿನಿಯುಂ ಮನೋಜ್ಞೇಂ ವಂದೇ ಅಖಿಲಜಗವಂದಿತೆ ರಾಜರಾಜೇ- ಶ್ವರೀಂ ನಮೋ ಪದುಮರೂಪ ಸುನಾದರೂಪಂ ||೬|| ಮಂದಾರವುಂ ಕವನವುಂ ಮಹಿಮಾಸುಧೆಯುಂ ಕಾವ್ಯಂ ಸುಭಾವದಲಿ ನಾದವಿದುಂ ಸುಗಾನಂ ಮೋದಾತಿಮೋದವಿದು ಪಾವನರಾಗರಾಗಂ ಆನಂದದಿಂ ಸುತಿಸೆ ತೋರುವುದು ದೇವಿರೂಪಂ ||೭|| ಒಳ್ಳಿತವುಂ ಪದಪದಂ ಪದಪುಂಜಪುಂಜಂ ಅಂಬಾರಿಯಂಬಿಕೆಗಿದುಂ ಲಲಿತಾಂಬಲೀಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಿಂ ದಿಟವಿದುಂ ಕ

Vedam and Stotram

Here is a new you tube channel. It contains recordings of vedam and Stotram. Visit the channel and don't forget to subscribe. https://youtube.com/channel/UCVSVPHp1GwkovToC2KhRTfw

ಗಣೇಶ ರೂಪಕಲ್ಪನ ಕಾವ್ಯ

Image
ಮೂಢಮನವನೇಳಿಸಿ ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧಿಯ ಮಾಡುಬಾ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತಿ ಬುದ್ಧೀಶನೇ ಜೈ ಜೈ ಗಣೇಶ ಪಾಹಿಮಾಂ ||ಪ|| ಗಕಾರ ರೂಪ ಪೂರ್ವದಿ ಪಾದ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡುವೆ ಕಾಲಾತೀತದ ಕಾಲ್ಗಳೋ ಜೈ ಜೈ ಗಣೇಶ ಪಾಹಿಮಾಂ ||೧|| ಗರ್ವ ಬಂಡಾಟ ಗೀಳೇಕೆ ಭೂಮಿಯಲೊಂದು ಪಾದವು ಪರತತ್ವದೊಳೇ ಮುಕ್ತಿ ಜೈ ಜೈ ಗಣೇಶ ಪಾಹಿಮಾಂ ||೨|| ಪಾದವಿನ್ನೊಂದೆತ್ತರದಿ ಕ್ಷರಲೌಕಿಕ ಬೇಡವೋ ಬ್ರಹ್ಮವಕ್ಷಯ ಕಾಣಿಸೋ ಜೈ ಜೈ ಗಣೇಶ ಪಾಹಿಮಾಂ ||೩|| ಪಾದ ಪಾದದ ರೂಪವು ಕ್ಷಯಾಕ್ಷಯದ ಅಂತರ ಪಾದ ತಿಳಿಯೆ ಸ್ವರ್ಗವು ಜೈ ಜೈ ಗಣೇಶ ಪಾಹಿಮಾಂ ||೪|| ಮಧ್ಯಮವು ಅಕಾರವು ಭವ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ರೂಪವು ಅನಂತಾಖಂಡ ಸಾದೃಶ್ಯ ಜೈ ಜೈ ಗಣೇಶ ಪಾಹಿಮಾಂ ||೫|| ನಾಗಪಾಶದಿ ಬಂಧಿತ ವಿಶ್ವಾಶ್ವಾಕ್ಷದೆಲ್ಲ ಕಣ ಪಾಶದಾಚೆ ಮುಕ್ತಿಲೋಕ ಜೈ ಜೈ ಗಣೇಶ ಪಾಹಿಮಾಂ ||೬|| ಭವದಿಚ್ಛೆಯೆಲ್ಲವಿದು ಭಕ್ಷ್ಯಭೋಜ್ಯ ಲಡ್ಡುಗಳು ವಾಂಛೆ ತ್ಯಜಿಸೆ ಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯ ಜೈ ಜೈ ಗಣೇಶ ಪಾಹಿಮಾಂ ||೭|| ಚಿತ್ತ ಮರ್ಕಟ ಬಂಧಕೆ ಪರಶು ಪಾಶದಂಕುಶ ದಿವ್ಯ ಹೃದಯ ತುಂಬಿಕೋ ಜೈ ಜೈ ಗಣೇಶ ಪಾಹಿಮಾಂ ||೮|| ಭವ್ಯ ರೂಪವ ನೋಡಿದೆ ಮಿಥ್ಯ ಮೋಹವೆಲ್ಲ ಕಳೆ ಭವಸಾಗರ ದಾಟಿಸೋ ಜೈ ಜೈ ಗಣೇಶ ಪಾಹಿಮಾಂ ||೯|| ಅನುಸ್ವಾರಾಂತ ರೂಪವು ಶೂನ್ಯದೊಳು ಸರ್ವೈಕವೋ ಋಣ ಧನದ ಹಂಗೇಕೋ ಜೈ ಜೈ ಗಣೇಶ ಪಾಹಿಮಾಂ ||೧೦|| ಆರೋಗ್ಯವದು ಭಾಗ್ಯವೋ ನೆಮ್ಮದಿ ಮನ ಸಂತಸ ಆನೆ ಮುಖದ ಸಂದೇಶ ಜೈ ಜೈ ಗಣೇಶ ಪಾಹಿಮಾಂ ||೧೧|| ಶೂರ್ಪಕರ್ಣದಿ ಕೇಳಿಕೋ ತೀಕ್ಷ್ಣ ನೇತ್ರದಿ ನೋ

ನಮೋ ರಾಘವೇಂದ್ರ

Image
ಹಸಿದು ಬಂದ ಕಂದಗೇ ಹಾಲೂಡಿಸುವ ನಂದನ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಯತೀಶನೇ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಮೋ ನಮೋ ||ಪ|| ಬಾಲಮಾನಸ ಮಂದಿರ ತುಂಬಿಹೆ ನೀನು ಚಂದಿರ ತಂಪೆರೆಯುತ ಕಾಯು ನೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಮೋ ನಮೋ ||೧|| ತುಂಗೆ ತೀರದಿ ನಿಂತಿಹೆ ಭಕ್ತ ಭಕ್ತರ ಪಾಲಿಸೆ ಮಂತ್ರ ಗಾನದಿ ಪ್ರಸನ್ನಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಮೋ ನಮೋ ||೨|| ಭಕ್ತಿಯೊಲ್ಮೆಯ ಪೂಜೆಗೇ ಶುದ್ಧ ಮಾನಸ ಧ್ಯಾನಕೇ ಒಲಿಯೋ ಗುರು ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಮೋ ನಮೋ ||೩|| ಫಲ ವಾಂಛೆಯೆಲ್ಲವನು ಇಲ್ಲವೆನ್ನದೆ ನೀಡುವಾ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಪುರಾಧೀಶ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಮೋ ನಮೋ ||೪|| ಚಂದನವು ನಿನ್ನಾನಾಮ ನಂದನವು ನಿನ್ನಾನೆಲ ಬೃಂದಾವನದಿ ಐತಿಹ್ಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಮೋ ನಮೋ ||೫|| ವೃಂದ ವೃಂದದಿ ಭಕ್ತರು ದರ್ಶನ ಬೇಡಿದಾಗಲೇ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಮೋ ನಮೋ ||೬|| ಹೃನ್ಮನವು ಮಲ್ಲಿಗೆಯು ಕಣ್ಣೊಲ್ಮೆಯಾ ಮಹಾನದಿ ಧ್ವನಿಯು ಮಾಣಿಕ್ಯಮಣಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಮೋ ನಮೋ ||೭|| ಮಧುರ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಮನ್ಮಂದಿರ ಗೆಲ್ಲುವೆಯೋ ಶರಣೆಂದೊಡೆ ಬಾರಯ್ಯಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಮೋ ನಮೋ ||೮|| ಭಾವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ರಾಮ ರಾಮ ನಾಮದಲ್ಲೀಜಗ ರಾಮ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸೋ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಮೋ ನಮೋ ||೯|| ಗುಣಾಧೀಶ ನಮೋ ನಮೋ ಕೃಪಾನಿಧಿ ನಮೋ ನಮೋ ಭವ್ಯಕೃತೇ ನಮೋ ನಮೋ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಮೋ ನಮೋ ||೧೦|| ಪಯಣಿಗನ ಭಾವದೀ ಕಾವ್ಯದಿಂದ ನಮೋ ನಮೋ ಅಕ್ಷರದಿ ನಮೋ ನಮೋ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಮೋ ನಮೋ ||೧೧|| - ಪ್ರಕಾಶ ಪಯಣಿಗ

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅಕ್ಷರ ವಂದನಂ

Image
ಅಷ್ಟಕಾದಿ ಅಪಾರವಂ ಅಕಲಂಕಿತ ಸ್ತವವಂ ಅಖಂಡದಿಂ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಅಜೇಯ ಗುರು ಶಂಕರಂ ||೧|| ಆಚಾರ್ಯೋತ್ತಮ ಆಕಲ್ಪಂ ಆದ್ಯದ್ವೈತದ ಆಕರಂ ಆತ್ಮವೇ ಆದಿಯೆಂದನುಂ ಆ ಆದಿಗುರು ಶಂಕರಂ ||೨|| ಇಂದ್ರಛಾಪ ಇಹಾಲೋಕ ಇಂಥಾಮೋಹ ಇಲ್ಯಾಕೆನೆ ಇಷುಧಿಯಿಂ ಇಷ್ಟಕಾವ್ಯಂ ಇತ್ತನಾಗುರು ಶಂಕರಂ ||೩|| ಈಶ ಈಶಾನಿ ಈರ್ವರೇ ಈಸೃಷ್ಟಿಗಾದಿ ಈಜಗಂ ಈಪ್ಸೆ ಈಷಣವೇಕೆಂದಂ ಈ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಂ ||೪|| ಉತ್ಕಂಠಿತ ಉಜ್ವಲನುಂ ಉರ್ವಿಯನು ಉದ್ಧರಿಪಂ ಉಕ್ಷಕೇತ ಉಮಾಶಿವಂ ಉಪಾಸ್ಯ ಗುರು ಶಂಕರಂ ||೫|| ಊನಮಾನವನೂನವಂ ಊರ್ಜದಿಂಗಳೆದಾಗನೀ ಊರೂರಜನಮಾನದಿಂ ಊರ್ಜಸ್ವಿ ಗುರು ಶಂಕರಂ ||೬|| ಋಕ್ಕು ಋಕ್ಕಿನ ಭಾಷ್ಯವಂ ಋಷಿಗಳುಂ ಋತ್ವಿಜರುಂ ಋತುವೆಲ್ಲದಿ ಭಜಿಸೆ ಋಣಿನಾನ್ಗುರು ಶಂಕರಂ ||೭|| ಎಚ್ಚಕನೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿಂ ಎಮ್ಮನವಂ ಎತ್ತರಿಸಿ ಎನಸುಂ ನೀ ಎರ್ದೆಲಾಡೋ ಎಂದುಂ ನೀ ಗುರು ಶಂಕರಂ ||೮|| ಏಸುಜನ್ಮವ ಏರಿಯುಂ ಏರಾಟದಕರ್ಮವಿದುಂ ಏಳ್ ಏಳೆಂದು ಏಳಿಸೆ ಏಕೈಕ್ಯಂ ಗುರು ಶಂಕರಂ ||೯|| ಐಸಿರಿ ಐಹಿಕೈಲಿದುಂ ಐಷಾರಾಮವಿದೇಕಿನ್ನುಂ ಐಚ್ಛೆಗಳೆಯೆ ಐಕವೋ ಐತಿಹ್ಯ ಗುರು ಶಂಕರಂ ||೧೦|| ಒಳ್ಳಿತೋಪ್ಪಿತವೋಲ್ಮೆಯಿಂ ಒಚ್ಚಯದಿಂ ಒಟ್ಟಾಗಲ್ ಒಳಗಣ್ತೆರೆದೋಳಗೆಂ ಒಳ್ಗಂಪು ಗುರು ಶಂಕರಂ ||೧೧|| ಓಂಕಾರಬೀಜ ಓಜಸ್ಸುಂ ಓಘವೋವಳಿಸೋಕುಳಿಂ ಓಂಕಾರಮೂರುತೀಶನಾ ಓಜಸ್ವಿ ಗುರು ಶಂಕರಂ ||೧೨|| ಔಚಿತ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಮಾಳ್ಪೊಡೆ ಔನ್ನತ್ಯವು ಸಲೀಲವುಂ ಔದ್ಧತ್ಯಂಬಿಡೆ ಓಂ ತತ್ವಂ ಔಷಧಿ ಗುರು ಶಂಕರಂ ||೧೩|| ಅಂ